Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Vyučujeme

 • klavír
 • akordeón
 • spev
 • flauta zobcová
 • flauta priečna
 • trúbka
 • saxofón
 • gitara
 • elektrická gitara
 • elektrická basová gitara
 • bicie
 • cimbal
 • husle
 • violončelo
 • kontrabas
 • zborový spev
 • ľudová hudba
 • akordeónový orchester

Hudobný odbor

    Hudobný odbor zahŕňa nasledujúce oddelenia: klavírne, sláčikové, dychové, akordeónové, gitarové a spevácke. Tento odbor je možné študovať v prvom a druhom stupni.

Klavírne oddelenie

    Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj posledné desaťročie patrí toto oddelenie medzi najpočetnejšie. Klavír sa teší veľkej obľube u detí, hoci hra na tomto nástroji patrí medzi najťažšie a vyžaduje si mnoho hodín úmorného cvičenia. Žiaci sa prezentujú nielen ako sóloví hráči, ale sprevádzajú svojich spolužiakov na iných nástrojoch, hrajú štvorručne, v komorných zoskupeniach i tanečných orchestroch. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom živote v našom meste (MDŽ, Deň úcty k starším, Lipianska hudobná jar, vernisáže ...), na výchovných koncertoch pre MŠ a ZŠ, na akciách iných škôl (Deň ruskej kultúry - Gymnázium Lipany).


    Naši žiaci úspešne reprezentujú školu aj na súťažiach - regionálnych, krajských a celoslovenských. Mnohí z nich základy hudobného vzdelania, ktoré tu získajú, využijú na stredných a vysokých pedagogických školách. Tí najlepší absolventi pokračujú v profesionálnej orientácii na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách. Za týmito výsledkami stojí úsilie a práca pedagógov, ktorých sa na škole vystriedalo nemálo.


    Okrem základného pedagogického repertoáru je klavírna literatúra doplňovaná tanečnými skladbami, populárnymi melódiami, džezovými skladbami a najmä ľudovými piesňami nášho regiónu. Každý z učiteľov viac inklinuje k nejakému žánru, preto je ponuka veľmi pestrá. A čím je väčší výber, tým je aj záujem žiakov väčší. Zaujať, usmerniť, naučiť a potešiť je náš cieľ. Naším hlavným poslaním je však prebúdzať a rozvíjať umelecké vlohy, tvorivé myslenie, zmysel pre krásu - vychovať mladého človeka tvorivého, lebo len taký je schopný rozdávať druhým ľuďom radosť a lásku.


    V šk. roku 2016/2017 navštevuje klavírne oddelenie 203 žiakov a vyučuje v ňom 18 pedagógov. Predmetová komisia pracuje pod vedením A. Frankovej. Pedagógovia sa zúčastnili na klav. seminári v Markušovciach na tému "Baroková klavírna literatúra" a tiež na majstrovských klavírnych kurzoch na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Prešove.


Súťaže a výsledky Klavírneho oddelenia >>

Súťaže a výsledky Klavírneho oddelenia

Školský rok 2016/2017

I. medinárodný umelecký festival "Stankovych fest", Ukrajina: Gréta Palušková - 3. miesto (prípr. G. Mihalik).

Medzinárodná súťaž, Maďarsko: G. Palušková - strieborné pásmo (prípr. G. Mihalik), J. Knutová - bronzové pásmo (prípr. G. Mihalik).

Školský rok 2015/2016

Klavírna súťaž, Spišská Nová Ves: T. Adamečková - strieborné pásmo, A. Andraščíková - strieborné pásmo (prípr. G. Pintérová), Ľ. Hricíková - strieborné pásmo (prípr. J. Višňovská).

Klavírna súťaž, Vasárosnamény, Maďarsko: A. Andraščíková - 1. miesto, Z. Sontágová - 1. miesto, K. Cisková - 1. miesto (prípr. G. Pintérová), Ľ. Hricíková - 1. miesto, cena poroty (prípr. J. Višňovská).

Stropvská klavírna jar: A. Andraščíková - strieborné pásmo, K. Cisková - strieborné pásmo (prípr. G. Pintérová), M. Cisko - zlaté pásmo, Ľ. Hricíková - zlaté pásmo (prípr. J. Višňovská).

Školský rok 2013/2014

8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, Spišská Nová Ves: Kristína Cisková - zlaté pásmo (prípr. G. Pintérová), Ľudmila Hricíková - strieborné pásmo (prípr. M. Iľková).

Školská klavírna súťaž, ZUŠ Lipany, víťazi: I. kat. Anna Mária Servilová (prípr. J. Višňovská), II. kat. Kristína Cisková (prípr. G. Pintérová), III. kat. Ľudmila Hricíková (prípr. M. Iľková).

Školský rok 2012/2013

Regionálna klavírna súťažná prehliadka, Svidník: Kristína Cisková - zlaté pásmo, laureátka (prípr. G. Pintérová), L. Matijová - strieborné pásmo (prípr. G. Jančáryová), Ľudmila Hricíková - zlaté pásmo (prípr. M. Iľková), Martin Bodnár - strieborné pásmo (prípr. D. Bejdová).

Školský rok 2011/2012

Krajská klavírna súťaž, Spišská Nová Ves: Ľudmila Hricíková - zlaté pásmo (prípr. A. Lipjancová), Kristína Ščecinová - zlaté pásmo (prípr. G. Pintérová).

Školský rok 2007/2008

Krajská klavírna súťaž, Spišská Nová Ves: Peter Šarišský - III.Miesto (prípr. p. zást. Pintérová).

Školský rok 2006/2007

Celoslovenská klavírna súťaž, Bratislava: Tomáš Čekan (prípr. p. riad. Lazorík), Peter Šarišský (prípr. p. zást. Pintérová), Veronika Kiseľová (prípr. p. zást. Pintérová).

Školský rok 2005/2006

Krajská klavírna súťaž, Spišská Nová Ves: Veronika Ľachová - bronzové pásmo (prípr. p. uč. Franková), Peter Šarišský - strieborné pásmo (prípr. p. zást. Pintérová),Tomáš Čekan - bronzové pásmo (prípr. p. riad. Lazorík).

Školský rok 2003/2004

Krajská klavírna súťaž, Spišská Nová Ves: Soňa Gergelčíková - bronzové pásmo (prípr. p. uč. Franková), Ľudmila Tkáčová - bronzové pásmo (prípr. p. riad. Lazorík).


Po ukončení ZUŠ pokračovali v štúdiu >>

Po ukončení ZUŠ pokračovali v štúdiu:

2017 – Kristína Cisková – Štátne konzervatórium, Timonova, Košice (prípr. G. Pintérová)

2016 – Ľudmila Hricíková - Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov (prípr. J. Višňovská)

      – Peter Šarišský - Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov (prípr. G. Pintérová)

2013 – Martin Bodnár – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov (prípr. D. Bejdová)

2012 – Kristína Ščecinová – Štátne konzervatórium, Timonova, Košice (prípr. G. Pintérová)

Akordeónové oddelenie

    Akordeón. Medzi širokou škálou iných nástrojov je neodmysliteľnou súčasťou našej školy aj nástroj, ktorý sa stále teší svojej veľkej obľube aj v rámci ľudových piesní, ale taktiež treba povedať, že je už v dnešnej dobe aj koncertným nástrojom, ktorý patrí na koncertné pódiá.


    Históriu akordeónového oddelenia zaznamenávame na našej Základnej umeleckej škole už od roku 1959, s jeho prvými učiteľmi a žiakmi. Keď v roku 1972 nastúpil na školu ako pedagóg Andrej Hudák, má už aj akordeónové oddelenie svojich prvých absolventov, pod jeho vedením vzniká akordeónový súbor, ktorý školu reprezentuje na rôznych koncertoch a krajských súťažiach.

    Na škole pôsobilo viacero pedagógov, z nich napr. J. Broschová, M. Krišpinský, E. Martinčeková, G. Popovič, E. Bodnárová, Mária Býrová, DiS.art., Viktor Varga, Mgr. Ľubomír Cvanciger, Doc. Mgr. art. K. Medňanský, PhD. , Prof. Mgr. art. I. Medňanská, PhD. , Mgr. M. Kobelák, M. Kerekanič, DiS.art. , Mgr. M. Hromjak, Mgr. G. Kundríková, PaedDr. G.Kaperáková. Pribúdali žiaci, koncerty, vystúpenia i absolventi školy. V školskom roku 1992 – 93 prichádza na ĽŠU vyučovať Mgr. art. Genadij Zavgorodnij, neskôr Martina Majtnerová, Mgr. Lívia Dvorščáková.


    V školskom roku 2016/2017 študuje hru na akordeóne 100 žiakov. Akordeón na škole vyučujú interní pedagógovia: Mgr. art. Miriam Žilková Timčová (vedúca predmetovej komisie), Mgr. Katarína Baňasová, Mgr. Lukáš Knut, Mgr. Agáta Vargová, František Miškay, DiS.art. a Mgr. Silvia Rusnáková. Ďalej sú to externí pedagógovia: Mgr. Gabriela Puškášová, Mgr. Radoslav Duda, Mgr. Slávka Radvanská a Juraj Feltovič

    Žiaci môžu študovať hru na klávesový, ale aj gombíkový akordeón, zapájať sa do rôznych akordeónových súťaží školských, ale aj celoslovenských a medzinárodných a svoje znalosti môžu následne uplatniť pri štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách.

    Všetci žiaci sa môžu popri individuálnom štúdiu zapojiť aj do komornej a orchestrálnej hry v akordeónových orchestroch našej školy.


Súťaže a festivaly Akordeónového oddelenia >>

Súťaže a festivaly Akordeónového oddelenia

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl (ASPUŠ) v Kremnici

2017 – Ján Molnár - zlaté pásmo, Krištof Bajus - zlaté pásmo (prípr. M. Žiková) (Fotky zo súťaže)

Celoslovenský akordeónový festival, Giraltovce

2017 – Ján Molnár – 1.miesto v 2.katégórii a Krištof Bajus – zlaté pásmo (prípr. – M. Žilková), Aneta Grešová – strieborné pásmo (prípr. S. Rusnáková), Mgr. art. Miriam Žilková Timčová – Diplom za vysoko profesionálnu prípravu žiaka. (Fotky z festivalu)

2015 – Jakub Filičko, Dagmar Lazorová – bronzové pásmo (prípr. A. Vargová), Irena Slaminková – 1.miesto (prípr. M. Žilková), Mgr. art. Miriam Žilková Timčová – Cena primátora mesta pre najlepšieho pedagóga

2013 – Juraj Feltovič – strieborné pásmo (prípr. A. Vargová)

2011 – Jakub Feltovič – 2.miesto (prípr. M. Žilková)

2009 – Dominik Murcko – čestné uznanie a Jakub Feltovič – 3.miesto (prípr. M.Žilková)

Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava, Česká republika

2012 – Dominik Murcko – 1.cena (prípr. M. Žilková)

Medzinárodný festival akordeonistov – Euromusette – Goldentango , Rajecké Teplice

2014 – Irena Slaminková – zlaté pásmo, Laura Piskurová, Ján Molnár – bronzové pásmo (prípr. M. Žilková). Ema Ivanová, Jakub Filičko, Dagmar Lazorová – bronzové pásmo (prípr. A. Vargová)

2013 – Juraj Feltovič – zlaté pásmo (prípr. A. Vargová)

2012 – Juraj Feltovič – strieborné pásmo (prípr. M. Kobelák)

2010 – Juraj Fetovič – strieborné pásmo, Danka Knutová a Juraj Feltovič – strieborné pásmo (prípr. M. Kobelák)

2009 – Juraj Feltovič – strieborné pásmo (prípr. M.Kobelák)

2006 – Lukáš Knut – zlaté pásmo (prípr. M. Kobelák)

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov, Kysucké Nové Mesto

2016 – Laura Piskurová a Frederik Kaža - zlaté pásmo a víťazi 2. kategórie komornej hry (prípr. M. Žilková), Ján Molnár – zlaté pásmo (prípr. M. Žilková)

Gorlickie konfrontacje Akordeonowe, Gorlice, Poľsko

2009 – Jakub Feltovič – 2.miesto, Dominik Murcko – Čestné uznanie (prípr. M. Žilková)

Medzinárodná akordeónová súťaž, Poprad

2005 – Jakub Feltovič – čestné uznanie (prípr. M. Žilková)

1999 – Lukáš Knut – čestné uznanie (prípr. G. Zavgorodnij)

Detský hudobný festival J. Cikkera, Banská Bystrica

2008 – Jakub Feltovič – strieborné pásmo (prípr. M. Žilková Timčová)

1996 – Tomáš Čorba – strieborné pásmo a Miriam Timčová – zlaté pásmo (prípr. G. Zavgorodnij)


Po ukončení ZUŠ pokračovali v štúdiu >>

Po ukončení ZUŠ pokračovali v štúdiu:

2016 – Marek Puškáš – Súkromné Konzervatórium D. K. v Topoľčanoch, Prešov (prípr. K. Baňasová)

2015 – Juraj Feltovič – Fakulta hum. a prír. vied Prešovskej univerzity v Prešove (prípr. A. Vargová)

    – Viktória Vojteková – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici (prípr. M.Žilková)

2014 – Dominik Murcko – Konzervatórium Košice (prípr. M. Žilková)

2012 – Patrik Bača – Fakulta hum. a prír. vied Prešovskej univerzity v Prešove (prípr. M. Žilková)

2009 – Pavol Čižmár – Konzervatórium Košice (prípr. M. Žilková)

2007 – Eva Čižmárová – Konzervatórium Košice (prípr. Mgr. art. J. Demjan)

      – Lukáš Knut – Fakulta hum. a prír. vied Prešovskej univerzity v Prešove (prípr. M. Kobelák)

2002 – Katarína Baňasová – Fakulta hum. a prír. vied Prešovskej univerzity v Prešove (prípr. G. Zavgorodnij)

1996 – Miriam Timčová – Konzervatórium Košice (prípr. G. Zavgorodnij)

            Akadémia Umení, Banská Bystrica

Spevácke oddelenie

    ,,Na skúšku" a s jedinou žiačkou spevu začalo svoju existenciu na pôde hudobnej školy spevácke oddelenie. Bolo to v školskom roku 1980/1981, kedy na školu nastúpila ako interná učiteľka spevu Mária Ondrejová - absolventka košického Konzervatória. Spev ako hlavný nástroj sa postupne rozrástol na veľký záujem zo strany rodičov aj žiakov a dnes sú to už dve plné triedy spevákov - žiakov, ktorých vedú hlasové pedagogičky - M. Ondrejová a K. Cvancigerová. Vďaka láske k spevu, ľudovým tradíciám a odbornému prístupu vyučujúcich má v súčasnosti toto oddelenie veľmi dobrý kredit ako v laickej, tak v odbornej verejnosti. Dnes sa už môžeme popýšiť úspechmi terajších, či bývalých žiakov, ktorí v silnej súťažnej konkurencii obstáli vždy medzi najlepšími. Tí starší si zastali pevné pozície na domácich, či zahraničných scénach a koncertných pódiách. Sme na nich hrdí.


Súťaže a výsledky Speváckeho oddelenia >>

Súťaže a výsledky Speváckeho oddelenia

Školský rok 2006/2007

Slávik Slovenska, celoslovenské kolo: A. Šefčíková - Zlatý slávik - 3. kategória (prípr. p. uč. Ondrejová).

Školský rok 2005/2006

Medzinárodná spevácka súťaž ,,Iuventi Canti", Vráble: A. Petrušová - postup do druhého kola (prípr. p. uč. Cvancigerová).
Krajská spevácka súťaž v speve, Bardejov : A. Petrušová - strieborné pásmo (prípr. p. uč. Cvancigerová).

Školský rok 2004/2005

Medzinárodná spevácka súťaž ,,Iuventi Canti", Vráble: K. Prevužňáková (prípr. p. uč. Cvancigerová).
Krajská spevácka súťaž, Prešov : K. Prevužňáková - bronzové pásmo (prípr. p uč. Cvancigerová), A. Petrušová - zlaté pásmo (prípr. p. uč. Cvancigerová).

Školský rok 2003/2004

Slávik Slovenska, celoslovenské kolo: L. Jacková - Zlatý slávik - 1. kategória (prípr. p. uč. Ondrejová).
Krajská spevácka súťaž, Bardejov : Z. Filičková - zlaté pásmo (prípr. p. uč. Cvancigerová), K. Prevužňáková - zlaté pásmo (prípr. p. uč. Cvancigerová), E. Hovancová - zlaté pásmo (prípr. p. uč. Cvancigerová).

Školský rok 2002/2003

Slávik Slovenska, okresné kolo: S. Diňová - 1. miesto (prípr. p. uč. Ondrejová).
Slávik Slovenska, celoslovenské kolo : A. Šefčíková - Zlatý slávik - druhá kategória (prípr. p. uč. Ondrejová).
Krajská súťaž ľudových hudieb, Giraltovce : M. Ištvanová a D. Smetanová - duo spev, 1. miesto (prípr. p. uč. Ondrejová).

Školský rok 2001/2002

Krajská súťaž v speve, Bardejov: B. Baňasová (prípr. p. uč. Cvancigerová).
Slávik Slovenska, krajské kolo : D. Smetanová - 2. miesto (prípr. p. uč. Ondrejová).

Školský rok 2000/2001

Krajská súťaž v speve, Bardejov: K. Andraščíková (prípr. p. uč. Ondrejová), D. Smetanová (prípr. p. uč. Ondrejová).
Slávik Slovenska, krajské kolo : V. Šarišský - 3. miesto (prípr. p. uč. Ondrejová).

Dychové oddelenie

    Dychové oddelenie ponúka najpestrejšiu paletu rôznych hudobných nástrojov k štúdiu. Na výber je: zobcova, priečna a panova flauta, saxofón, klarinet, trúbka, pozauna. Zároveň je ponuka rozšírená o sopránové, altové tenorové a ďalšie rôzne ladené druhy jednotlivých nástrojov. Výborné výsledky zaznamenávame v zlepšení zdravotného stavu u detí s respiračnými problémami, účinne sa eliminuje astma i prejavy alergií.


    História dychov sa začala písať s príchodom p. uč. M. Lenka v roku 1980, ktorý vyučoval zobcovu flautu a pozaunu, čo trvá až do dnes. V súčasnosti vyučujú na škole pedagógovia: J. Lazorík, M. Majoroš, A. Kotorová a I. Koropčáková (vedúca predmetovej komisie). Žiaci sa môžu zapájať do účinkovania v Malom tanečnom orchestri, ktorý vznikol v r. 2007 pod vedením p. uč. M. Majoroša, i do rôznych komorných zoskupení a súborov pracujúcich na škole. Kvalitu oddelenia potvrdzujú a tešia nás úspechy žiakov na prehliadkach, festivaloch, súťažiach a rôznych vystúpeniach, taktiež aj absolventi pokračujúci v štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách doma i v zahraničí, ktorí ako naši pokračovatelia naďalej rozdávajú svoju lásku k deťom a hudbe.


Súťaže a výsledky Dychového oddelenia >>

Súťaže a výsledky Dychového oddelenia

Školská dychová súťaž ZUŠ Lipany

2017 - M. Duranková - Laureát (prípr. I.Koropčáková).

2016 - P. Kocúreková - Laureát (prípr. I. Koropčáková).

2015 - P. Kocúreková - Laureát (prípr. I. Koropčáková), A. Girová - Laureát (prípr. J. Lazorík).

Medzinárodná súťaž, Maďarsko

2017 - K. Kušlitová - zlaté pásmo (prípr. A. Kotorová).

Medzinárodná súťaž, Užhorod (Ukrajina)

2017 - K. Kušlitová - čestné uznanie (prípr. A. Kotorová).

Celoslovenská dychová súťaž, Nižná na Orave

2016 - T. Reváková, 2. miesto (prípr. I. Koropčáková).

2015 - A. Girová – 3. miesto (prípr. J. Lazorík), P. Kocúreková - č. uznanie (prípr. I. Koropčáková), K. Kušlitová - č. uznanie, P. Guľšová – účasť (prípr. A. Kotorová).

2014 - P. Kocúreková - čestné uznanie (prípr. I. Koropčáková).

2013 - V. Pekárová - čestné uznanie (prípr. A. Kotorová), S. Cvancigerová - 1. miesto (prípr. I. Koropčáková).

2012 - B. Baňasová - čestné uznanie (prípr. A. Kotorová), S. Cvancigerová - 1. miesto (prípr. I. Koropčáková).

2009 - S. Cvancigerová - 3. miesto (prípr. I. Koropčáková).

2008 - S. Cvancigerová - 3. miesto, N. Skladaná - 1. miesto, A. Janičová - čestné uznanie, A. Hovančíková (prípr. p. uč. Koropčáková).

2007 - A. Janičová - 3. miesto, J. Bujňáková - 2. miesto (prípr. p. uč. Koropčáková), P. Pintér - 3. miesto (prípr. p. uč. Garbera).

2006 - A. Janičová - 2. miesto, S. Cvancigerová - čestné uznanie (prípr. p. uč. Koropčáková), L. Tarasovičová - čestné uznanie (prípr. p. uč. Kotorová).

2005 - P. Pintér - 1. miesto, V. Polomská - 3. miesto (prípr. p uč. Koropčáková).

2003 - A. Janičová - 3. miesto, J. Bujňáková (prípr. p. uč. Koropčáková).

Súťaž krajov (Prešovský + Košický)

2017 - T. Reváková - zlaté pásmo, P. Kocúreková - bronzové pásmo (prípr. I. Koropčáková).

2016 - P. Kocúreková - zlaté pásmo (prípr. I.Koropčáková), P. Guľašová - strieborné pásmo, B. Baňasová - bronzové pásmo (prípr. A. Kotorová), A. Girová - bronzové pásmo (prípr. J. Lazorík).

2015 - P. Kocúreková - zlaté pásmo (prípr. I.Koropčáková)

2012 - S. Cvancigerová - zlaté pásmo, K. Kiktavá - bronzové pásmo (prípr. I.Koropčáková).

Prehliadka netradičných zoskupení, Moldava nad Bodvou

2011 - Čarovné flauty (prípr. A.Kotorová), Malý tanečný orchester (prípr. M. Majoroš).

Medzinár. súťaž Flautiáda

2010 - S. Cvancigerová, Ľ. Verešpejová (prípr. I.Koropčáková).

Celoslovenská dychová súťaž v hre na zobcovej flaute, Nové Zámky

2005 - Nové Zámky : S. Cvancigerová - strieborné pásmo (prípr. p. uč. Koropčáková), P. Pintér - strieborné pásmo (prípr. p. uč. Koropčáková).

2003 - A. Janičová (prípr. p. uč. Koropčáková).

Celoslovenský festival v hre na dychové nástroje, Banská Bystrica

2002 - S. Lipovská (prípr. p. uč. Koropčáková), K. Molčanová (prípr. p. uč. Koropčáková), M. Kmecová (prípr. p. uč. Koropčáková), Ján Lazorík - zlaté pásmo (prípr. p. uč. Sladkovský).

Festival Eugena Suchoňa - Prehliadka mladých talentov ZUŠ, Pezinok

2005 - A. Janičová (prípr. p. uč. Koropčáková), P. Pintér (prípr. p.uč. Koropčáková).

2002 - Ján Lazorík (prípr. p. uč. Sladkovský).

Gitarové oddelenie

    Vyučovanie hry na gitaru sa začalo v školskom roku 1980/1981, kedy na školu nastúpil p. učiteľ Miroslav Lenko. V krátkych intervaloch sa pri vyučovaní hry na gitaru vystriedalo niekoľko externých aj interných učiteľov: Martin Marinčák, Oxana Zavgorodňa, Valér Futej, Ľubomír Cvanciger, a ako externí učitelia Miroslav Bujňák, František Godla a Jozef Ontko. V školskom roku 2005/2006 sa začalo s vyučovaním hry na elektrickú gitaru pod vedením p. učiteľa Jozefa Ontka.


    V školskom roku 2016/2017 navštevuje gitarové oddelenie 92 žiakov, ktorých vyučuje 6 pedagógov. Vedúcim predmetovej komisie je Mgr. Ľubomír Cvanciger. Ďalšími vyučujúcimi sú Jozef Ontko Dis.art, Radúz Kriško Dis.art, Miroslav Lenko Dis.art, Mgr. Miroslav Bujňák a František Godla Dis.art. Žiaci sa zúčastňujú gitarových súťaži, účinkujú na rôznych podujatiach a na verejných alebo interných koncertoch školy. Sú tiež členmi komorných zoskupení, ktoré vedú učitelia J. Ontko, M. Lenko a Ľ. Cvanciger. Niekoľko žiakov sa venuje aj hre na elektrickej gitare a basgitare a sú platnými členmi rockových kapiel ale aj Malého tanečného orchestra, ktorý vedie Mgr. Marek Majoroš.


Súťaže a výsledky Gitarového oddelenia >>

Súťaže a výsledky Gitarového oddelenia

Školský rok 2015/2016

Medzinárodná súťaž, Čop (Ukrajina): Klára Marhevková – strieborné pásmo (prípr. Ľ. Cvanciger).

Školská gitarová súťaž: laureát súťaže - Martin Kovaľ (prípr. Radúz Kriško). Za odmenu sa zúčastnil Gitarových kurzov v Prešove, ktoré mu venoval predseda poroty a organizátor kurzov Valér Futej Dis.art.

Školský rok 2016/2017

Medzinárodná súťaž, Svalyava (Ukrajina): Laura Ondková – čestné uznanie, Adam Kolcun (prípr. Ľ. Cvanciger).

Husľové oddelenie

    Tradícia vzniku husľového oddelenia siaha poriadne hlboko do minulosti a to do roku 1958, keď brány Ľudovej školy umenia boli otvorené po prvýkrát. Od tých čias na škole pôsobilo niekoľko výborných pedagógov - huslistov. Nedá sa nespomenúť na zakladateľku Husľového oddelenia p. Janu Jagelkovú. V jej stopách pokračovali aj takí učitelia ako Milan Krišpinský, Jozef Balogh, Gejza Lakatoš, Juraj Kosťuk, Ľubomír Burgr, Tibor Matyás, Alena Palčíková, Peter Plavčan, Ľudmila Mačeková, Adriána Zborovjanová a Peter Mariščák, ktorí vychovali výborných poslucháčov, sólistov, hráčov komorných telies. Podľa kroniky v rokoch 70-tych a 80-tych škola mala problémy so získavaním žiakov do tohto oddelenia. História zaznamenáva 4 až 5 žiakov. Ale aj medzi nimi sa našli také talenty ako je Marián Bujňák - kontrabasista, ktorý v súčasnosti účinkuje v Slovenskom komornom orchestri, B. Varchala, Peter Jurčenko, ktorý začínal hrou na husliach a dnes je z neho majster hry na kontrabase - pôsobí v Slovenskom národnom divadle, Ondrej Kandráč - vynikajúci huslista sólovej aj komornej hry, dnes umelecký režisér Slovenského rozhlasu a vedúci Ľudovej hudby O. Kandráča.


    V súčasnosti v Husľovom oddelení pôsobia dvaja vyučujúci p. uč. Ľudmila Mačeková a Mgr. Ján Štovka. Každým rokom sa počet žiakov zvyšuje a dnes zaznamenávame viac ako 30 členov. Na pôde školy úspešne pôsobí ľudová hudba aj rôzne komorné husľové zoskupenia. Žiaci tohto oddelenia reprezentujú školu na rôznych súťažiach a festivaloch, účinkujú na koncertoch a akciách v Lipanoch a v iných mestách. Niektorí žiaci aj keď ukončili štúdium na našej škole, stále sa vracajú s láskou k nám a svoj talent zdokonaľujú aj naďalej a to na Konzervatóriu v Košiciach, alebo na Fakulte prírodných a humanitných vied v Prešove v odbore hudobná výchova.


Súťaže a výsledky Husľového oddelenia >>

Súťaže a výsledky Husľového oddelenia

Školský rok 2005/2006

Detská interpretačná súťaž, Banská Bystrica : P. Kanuščák (prípr. p. uč. Mačeková), M. Polomská (prípr. Mgr. Štovka).

Školský rok 2001/2002

Detská interpretačná súťaž, Banská Bystrica : A. Lazorík (prípr. p. uč. Mačeková), T. Škvarla (prípr. p. uč. Mačeková).

Všetky práva vyhradené © 2020 Základná umelecká škola Lipany