Úvodná stránka
Základná umelecká škola Lipany

Kultúrne akcie, oznamy

Viac informácií >>


Výtvarný odbor

Pozrite si ukážky prác 2018 >>


Darujte 2% z vašich daní
v roku 2020

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane prostredníctvom Komunitnej nadácie Modrá Torysa. Postup nájdete na odkaze nižšie.

Viac informácií >>


Ochrana osobných údajov

Viac informácií >>


História

    História ZUŠ v Lipanoch sa začala písať 1. marca 1958, keď bola zriadená pobočka hudobnej školy v Sabinove s klavírnym a husľovým oddelením. Vyučovať sa začalo v improvizovaných priestoroch ZDŠ - terajších priestoroch hotela Mladosť, vďaka pochopeniu vtedajšieho riaditeľa pána Džupu. Vhodnejšie priestory sa podarilo získať až neskôr, a to v budove Požiarnej zbrojnice. V rokoch 1960 - 1968 bola škola pod správou ĽŠU v Prešove. Po osamostatnení sa ĽŠU v Sabinove a jej pobočky v Lipanoch došlo k rozvoju školy. K jej modernizácii došlo v roku 1972, vďaka MsNV v Sabinove, ktorý dotoval učebné pomôcky a zabezpečil generálnu opravu vrátane ústredného kúrenia. Samostatná ĽŠU v Lipanoch vznikla 1. 9. 1972, kedy nadobudla aj právne postavenie. Prvou učiteľkou v hre na klavíri bola pani Mária Lormannová, ktorá sa stala aj jej prvou riaditeľkou až do roku 1990. Mnohí žiaci si s úctou spomínajú na pánov učiteľov: Charlotu Kučerovú, Jozefa Sošku, Eleonóru Martinčekovú, Gabriela Popoviča. Zaiste by sme mohli spomenúť aj ďalších učiteľov, ktorí veľmi citlivo a individuálne pristupovali k svojim žiakom. Na školu v 80-tych rokoch nastúpili bývalí žiaci školy - Mária Ondrejová, Jozef Lazorík, Gabriela Pintérová, Klára Jančáryová. Počas rokov 1990-1995 funkciu riaditeľky školy vykonávala p. M. Ondrejová, druhý polrok šk. r. 1994/1995 PaedDr. Iveta Sošková a od roku 1995/1996 funkciu preberá p. J. Lazorík.


    V roku 1986 sa ZUŠ rozrástla o odbor výtvarný, ktorého prvým učiteľom bol Mgr. Stanislav Šalko. Počas nasledujúcich rokov až po súčasnosť pôsobili vo výtvarnom odbore títo učitelia: PaedDr. Iveta Sošková, Mgr. Milena Jeleňáková, Mgr. Jana Mašlejová, Eva Motýľová, Mgr. Miroslav Franko, Patrícia Chovancová, Miroslav Bucher. V 1990 sa rozšírili priestory ZUŠ o päť učební v "Goldovom dome". Pre nevyhovujúce podmienky boli v roku 1993 učebne zrušené. V roku 1994 sa začalo vyučovať v nových ôsmich učebniach na ZŠ Hviezdoslavova. Veľkou zmenou prešla škola v šk. r. 2002/2003, keď bola presťahovaná na Štúrovu ulicu 29. V šk. r. 2006/2007 boli rozšírené priestory pre výtvarný a tanečný odbor na Štúrovej ulici 27. Tanečný odbor začal písať svoju históriu v šk. r. 1997/1998. Prvou učiteľkou bola Mária Cvancigerová, ktorá vyučovala ľudový tanec. V šk. r. 2005/2006 sa tanečný odbor rozšíril o spoločenské tance a Šarišskú Lipu. V šk. r. 2007/2008 prestúpili žiaci zo súkromnej školy p. Rohaľa na ZUŠ pod vedením p.uč. K. Karlíkovej.


    Z podnetu rodičov z Brezovice a okolia vzniká detašované pracovisko ZUŠ v Brezovici a v šk. r. 2004/2005 v Šarišských Dravciach.

Všetky práva vyhradené © 2021 Základná umelecká škola Lipany